Bouwoffertes biedt een bemiddelingsdienst waarbij Bouwoffertes (de Deelnemers) de contactgegevens ontvangen van particulieren en bedrijven (de Aanvragers) die een offerte hebben aangevraagd bij één of meer vakmannen. De dienst van Bouwoffertes stelt Deelnemers in staat om in contact te komen met potentiële klanten en stelt de Aanvragers in staat om offertes aan te vragen. Deze algemene voorwaarden beschrijven het gebruik van Bouwoffertes door de Deelnemers.Bouwoffertes is onderdeel van het overkoepelende bedrijf Webplaats B.V. en heeft zijn eigen algemene voorwaarden.Deelnemers die gebruikmaken van de dienst van Bouwoffertes erkennen dat zij deze algemene voorwaarden hebben gelezen en accepteren.

Offerteaanvragen

  1. Bouwoffertes stuurt Deelnemers uitsluitend offerteaanvragen toe binnen de door hen geselecteerde regio’s en rubrieken.
  2. Bouwoffertes draagt zorg voor het zenden van het maximaal aantal offerteaanvragen die vastgesteld is door de Deelnemer.
  3. De Deelnemer accepteert dat het aanbod en kwaliteit van offerteaanvragen via Bouwoffertes varieert en dat het aanbod van offerteaanvragen niet gegarandeerd is.
  4. Bouwoffertes levert uitsluitend offerteaanvragen en garandeert niet dat hier omzet uit voortvloeit.
  5. Bouwoffertes draagt er zorg voor de Deelnemer van voldoende informatie te voorzien, om de Deelnemer in staat te stellen contact op te nemen met de Aanvrager.
  6. Bouwoffertes garandeert dat een offerteaanvraag naar meerdere Deelnemers wordt verstuurd.
  7. De offerte aanvragen gaat altijd naar de meerdere Deelnemers die in de regio werkzaam zijn.
  8. binnen een (1) werkdag contact op te nemen met de Aanvrager.Om zo optimaal mogelijk te profiteren van de diensten van Bouwoffertes, wordt de Deelnemer gevraagd om:
   • bij een complexe opdracht uiterlijk binnen drie (3) dagen een afspraak te    maken om de opdracht op locatie te bekijken.
   • bij een eenvoudige opdracht de opdrachtdetails telefonisch te bespreken.
   • de tijd te nemen om de wensen en vragen van de Aanvrager te bespreken.
   • op de dag van bezichtiging of telefonische bespreking een concurrerende offerte uit te werken en deze kosteloos per e-mail of per post aan de Aanvrager te zenden.
   • de Aanvrager te bellen na het verzenden van de offerte om te controleren of deze goed is ontvangen. Na vijf (5) dagen neemt de Deelnemer opnieuw contact op met de Aanvrager om te informeren of er al een keuze is gemaakt uit de offertes.
   • de gemaakte afspraken en gestelde tijdslimieten in de offerte na te leven.
   • zich aan de standaarden te houden zoals deze gelden binnen de beroepsgroep.
   • geregistreerd te zijn als bedrijf, zoals dit wettelijk is voorgeschreven.
   • de benodigde kwalificaties en kennis te bezitten om de betreffende diensten te kunnen uitvoeren.
   • te zorgen voor de uitvoer van de diensten en de facturatie.
   • diensten te bieden van een kwaliteit die tegemoet komt aan de wensen van de Aanvrager.
   • een goede nazorg te leveren aan de Aanvrager.
  9. Het niet naleven van de voorwaarden gesteld in bovenstaand artikel kan leiden tot het onmiddellijk opschorten of beëindigen van de vermelding van de Deelnemer, zonder restitutie van eerder betaalde bedragen aan Bouwoffertes.

   Tarieven

  10. De Deelnemer betaalt niets per verstuurde offerteaanvraag.
  11. Bouwoffertes heeft het recht om het adviestarief per offerteaanvraag en de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
  12. Als het adviestarief per offerteaanvraag wordt gewijzigd, zal Bouwoffertes Deelnemers alleen online informeren.

   Facturatie en betaling

  13. De Deelnemer gaat akkoord met betaling vooruit. De deelnemer koopt een offerte tegoed.
  14. De Deelnemer ontvangt een factuur van het gekochte tegoed per mail.
  15. Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt.
  16. De Deelnemer is verplicht geregistreerd te zijn in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en het KvK-nummer te melden aan Bouwoffertes.

   Verstrekte informatie

  17. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie over het bedrijf aan Bouwoffertes. Bouwoffertes is niet aansprakelijk voor misvattingen of incorrecte gegevens. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bedrijfsinformatie.
  18. De Deelnemer verplicht zich tot het verstrekken van een geldig en werkend e-mailadres aan Bouwoffertes. Naar dit e-mailadres worden de offerteaanvragen gestuurd. Bouwoffertes is niet aansprakelijk voor de offerteaanvragen die niet zijn ontvangen door de Deelnemer en de Deelnemer gaat akkoord met het betalen voor alle offerteaanvragen die verstuurd zijn naar het door de Deelnemer verstrekte e-mailadres.

   Wijzigen van vermelding

  19. De Deelnemer kan wijzigingen online doorvoeren. Dit kan in het account van iedere Deelnemer.
  20. Bouwoffertes behoudt zich het recht substantiële wijzigingen aan de vermelding van de Aanvrager te weigeren. De Aanvrager wordt hiervan binnen veertien (14) werkdagen op de hoogte gesteld.
  21. De Deelnemer mag het maximaal aantal te ontvangen offerteaanvragen op ieder moment verhogen of verlagen. Tijdelijk stopzetten van de dienst
  22. De Deelnemer beschikt over de mogelijkheid om de vermelding op Bouwoffertes tijdelijk stop te zetten.
   Reclameren van offerteaanvragen
   Reclamaties van offerteaanvragen worden gehonoreerd in de volgende gevallen*:

   • De gegevens van de Aanvrager komen overeen met een aanvraag waarvoor de Deelnemer al eerder heeft betaald vanwege een eerdere offerteaanvraag via Bouwoffertes.nl in de voorgaande twintig (20) dagen (IDENTIEKE AANVRAAG).
   • Het telefoonnummer van de Aanvrager is onjuist en de Aanvrager reageert niet op email, waardoor de Deelnemer geen contact kan opnemen met de Aanvrager. (NIET WERKEND TELEFOONNUMMER).
   • De opdrachtbeschrijving komt niet overeen met de rubriek waarin de Aanvrager een aanvraag heeft gedaan, onder de voorwaarde dat de rubriek waar de Aanvraag bij hoort niet overeenkomt met het profiel van de Deelnemer (ONJUISTE RUBRIEK).
   • De postcode of plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd is niet door de Deelnemer opgegeven als gewenste regio (BUITEN DE REGIO).
   • De gehele aanvraag is fictief (FICTIEVE AANVRAAG).
   • De offerteaanvraag heeft een uitvoerdatum over 12 maanden of verder (UITVOERDATUM NA 12 MAANDEN).
  23. Om een aanvraag te reclameren, dient de Deelnemer een verzoek tot reclamatie in te dienen door de offerteaanvraag te reclameren via uw account, binnen tien (10) dagen na ontvangst van de offerteaanvraag. Bouwoffertes is gerechtigd om te bepalen of een verzoek tot reclamatie gehonoreerd wordt.
  24. Het is Deelnemers na opzegging van een vermelding niet toegestaan om nog reclamaties in te dienen.

   Contractduur en opzegging

  25. Bouwoffertes hanteert geen minimale contractduur. De Deelnemer kan te allen tijde per direct de vermelding opzeggen.
  26. De Deelnemer kan zijn vermelding op Bouwoffertes via uw account opzeggen.
  27. Wanneer de Deelnemer nog een tegoed op haar account heeft staan dan zal dit worden terug gestort op de betreffende rekening van de Deelnemer.
  28. Bouwoffertes behoudt zich het recht om op elk moment een bedrijf uit te sluiten van deelname of een proefvermelding, zonder voorgaand bericht en zonder opgaaf van reden.

   Aanmelding

  29. Bouwoffertes behoudt zich het recht een bedrijf de vermelding te weigeren.

   Aansprakelijkheid

  30. De Deelnemer stelt zich op de hoogte van veranderingen in de algemene voorwaarden door deze regelmatig in te zien.
  31. Bouwoffertes is nimmer aansprakelijk voor een bedrag voortvloeiend uit een geschil tussen Aanvrager en Deelnemer als onderdeel van het contract van een Deelnemer met, of een levering van een dienst aan, een Aanvrager. Bouwoffertes wordt niet aansprakelijk gesteld, en de Deelnemers stellen Bouwoffertes vrij van enige aansprakelijkheid in een geschil dat kan ontstaan tussen de Aanvrager en de Deelnemer aangaande een wanprestatie van de Deelnemer ten aanzien van de Aanvrager.
  32. Bouwoffertes is niet betrokken bij, en Bouwoffertes draagt geen verantwoordelijkheid voor contracten van Deelnemers met Aanvragers, betalingen aan Deelnemers door Aanvragers of geschillen die Deelnemers hebben met Aanvragers. BouwOffertes biedt geen garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, het verlangen om een opdracht te hebben uitgevoerd, de kredietwaardigheid of het vermogen om Deelnemers te betalen, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie, of dat Aanvragers Deelnemers daadwerkelijk zullen inhuren voor het verlenen van diensten. Ook garandeert Bouwoffertes Deelnemers niet dat zij succesvol contact zullen hebben met elke Aanvrager.
  33. Bouwoffertes is in geen geval aansprakelijk voor de Deelnemer in verband met enige indirecte, incidentele, bijzondere schade, verloren inkomsten, verloren winsten of verlies van goodwill. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Bouwoffertes tegenover de Deelnemer het totaal door de Deelnemer betaalde bedrag aan BouwOffertes tijdens de voorgaande 12 maanden overschrijden, ongeacht de reden van de vordering.
  34. Diensten worden aan de Deelnemer geleverd in de feitelijke staat, en Bouwoffertes verwerpt alle expliciete of geïmpliceerde garanties, inclusief maar niet beperkt tot alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk, in de hoogst wettelijk toegelaten mate.

   Eigendomsrecht

  35. De naam, handelsmerken en logo’s van Bouwoffertes en de inhoud van de websites uitgegeven door Bouwoffertes zijn eigendom van Bouwoffertes en mogen nooit gebruikt of gereproduceerd worden op wat voor manier dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Bouwoffertes. Bovendien gaat de Deelnemer akkoord met het feit dat de gegevens die hij verstrekt aan Bouwoffertes, exclusief eigendom worden van Bouwoffertes, met uitzondering van de namen, handelsmerken en logo’s van Deelnemer, en deze mogen in zijn geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd op websites uitgegeven door Bouwoffertes of in marketingdocumenten zonder enige vorm van vergoeding voor de Deelnemer. De Deelnemer staat Bouwoffertes toe om zijn naam en bedrijfsnaam te publiceren, zijn profiel op Bouwoffertes, zijn kwalificaties en zijn lidmaatschappen van associaties of federaties, zijn logo’s en handelsmerken, zijn opmerkingen en beoordelingen over de diensten van Bouwoffertes, opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers en foto’s die de Deelnemer heeft aangeboden aan Bouwoffertes om de diensten van de Deelnemer of Bouwoffertes te promoten via een online of offline medium. De Deelnemer staat garant voor, waarborgt en garandeert dat het alle rechten bezit van de inhoud die de Deelnemer verstrekt aan BouwOffertes en dat die inhoud geen inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Bouwoffertes behoudt zich te allen tijde het recht om enige inhoud te weigeren of verwijderen waarvan men vermoedt dat deze niet conform de redactionele voorschriften is of dat deze niet overeenkomstig met de intellectuele eigendomswet is.
  36. Bouwoffertes kan Aanvragers met behulp van een enquête vragen om opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores voor diensten verricht door de Deelnemers. De Deelnemer accepteert dat Bouwoffertes contact opneemt met de klanten van de Deelnemers voor het verkrijgen van opmerkingen, beoordelingen en tevredenheidsscores over de verrichte diensten door de desbetreffende Deelnemer. De Deelnemer accepteert dat alle informatie die Bouwoffertes via deze weg verkrijgt, het exclusieve eigendom wordt van Bouwoffertes en dat deze informatie geheel of gedeeltelijk gepubliceerd mag worden op websites uitgegeven door Bouwoffertes of in marketingdocumenten zonder enige vorm van vergoeding voor de Deelnemer. De Deelnemer accepteert dat de Aanvragers opmerkingen en beoordelingen kunnen geven over de verrichte diensten. Bouwoffertes is niet verantwoordelijk voor opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers die gepubliceerd worden op websites uitgegeven door Bouwoffertes. Bovendien accepteert de Deelnemer dat de Deelnemer op geen enkele manier bevoegd is dergelijke informatie op alle mogelijke manieren te reproduceren, publiceren of gebruiken of ermee te adverteren, inclusief informatie die direct de Deelnemer betreft, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Bouwoffertes. Elk niet goedgekeurd gebruik van bovenstaande informatie kan leiden tot rechtsvervolging, beëindiging van de vermelding van de Deelnemer op BouwOffertes en ontbinding van de betreffende overeenkomst.

   Vrijwaring

  37. De Deelnemer vrijwaart Bouwoffertes van alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, Deelnemers, personeel van BouwOffertes, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (de Gevrijwaarde Partijen), en vrijwaart hen van alle claims, eisen, pandrechten, schade, rechtsvorderingen en schulden van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, fraude, misleidende reclame, wetsovertredingen, schade aan eigendommen, advocaatkosten en gerechtelijke kosten, die op enigerlei wijze, direct of indirect, uit of in verband met of in de loop van of op enige andere wijze in verband met een van de werkzaamheden van de Deelnemer voor of relaties met Aanvragers, of diensten van de Deelnemer, voorstellingen, reclame, of verplichtingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting van de Deelnemer tot geheimhouding van persoonlijke gegevens) zoals bepaald in deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak een fout of nalatigheid is van Bouwoffertes of de Gevrijwaarde Partijen, en ongeacht of dit te wijten is aan een gelijktijdige of bijdragende fout, strikte aansprakelijkheid of nalatigheid, afzonderlijk, gezamenlijk of gelijktijdig, actief of passief door Bouwoffertes of de Gevrijwaarde Partijen.

   Partiële nietigheid

  38. De offerteaanvragen die de Deelnemer van Bouwoffertes ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden. De overdracht van offerteaanvragen door de Deelnemer aan derde partijen, hetzij gratis hetzij tegen een vergoeding, of aan andere dienstverleners of onderaannemers, is ten strengste verboden en is tegen de huidige regels omtrent de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien Bouwoffertes dit opmerkt, zal de vermelding van de Deelnemer worden stopgezet en wordt een geldboete opgelegd van € 500,- per doorgestuurde offerteaanvraag.
  39. Als de Deelnemer niet akkoord gaat met wijzigingen in de algemene voorwaarden of prijswijzigingen, kan de Deelnemer zijn vermelding stopzetten. Als de Deelnemer de vermelding niet beëindigt, zal de vermelding stilzwijgend doorlopen met inachtneming van de wijzigingen die Bouwoffertes heeft aangekondigd.
  40. Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
  41. De volgende secties blijven van toepassing indien de overeenkomst wordt stopgezet of is verlopen: 3, 4, 8, 10, 11, 21, 22, 23 en 49 tot en met 50.

   Toepasselijk recht

  42. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Bouwoffertes en Deelnemer, of daarmee samenhangende, zullen bij uitsluiting worden berecht door de in het arrondissement Groningse bevoegde rechter, tenzij BouwOffertes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Deelnemer te onderwerpen.
  43. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
   n te vragen. Deze algemene voorwaarden beschrijven het gebruik van Bouwoffertes door de Deelnemers. Bouwoffertes is onderdeel van het overkoepelende bedrijf Webplaats B.V. en heeft zijn eigen algemene voorwaarden.
   Deelnemers die gebruikmaken van de dienst van Bouwoffertes erkennen dat zij deze algemene voorwaarden hebben gelezen en accepteren.

   Offerteaanvragen

  44. Bouwoffertes stuurt Deelnemers uitsluitend offerteaanvragen toe binnen de door hen geselecteerde regio’s en rubrieken.
  45. Bouwoffertes draagt zorg voor het zenden van het maximaal aantal offerteaanvragen die vastgesteld is door de Deelnemer.
  46. De Deelnemer accepteert dat het aanbod en kwaliteit van offerteaanvragen via Bouwoffertes varieert en dat het aanbod van offerteaanvragen niet gegarandeerd is.
  47. Bouwoffertes levert uitsluitend offerteaanvragen en garandeert niet dat hier omzet uit voortvloeit.
  48. Bouwoffertes draagt er zorg voor de Deelnemer van voldoende informatie te voorzien, om de Deelnemer in staat te stellen contact op te nemen met de

   Aanvrager

  49. Bouwoffertes garandeert dat een offerteaanvraag naar meerdere Deelnemers wordt verstuurd.
   De offerte aanvragen gaat altijd naar meerdere Deelnemers.
   Om zo optimaal mogelijk te profiteren van de diensten van Bouwoffertes, wordt de Deelnemer gevraagd om:

   • binnen een (1) werkdag contact op te nemen met de Aanvrager.
   • bij een complexe opdracht uiterlijk binnen drie (3) dagen een afspraak te maken om de opdracht op locatie te bekijken.
   • bij een eenvoudige opdracht de opdrachtdetails telefonisch te bespreken.
   • de tijd te nemen om de wensen en vragen van de Aanvrager te bespreken.
   • op de dag van bezichtiging of telefonische bespreking een concurrerende offerte uit te werken en deze kosteloos per e-mail of per post aan de Aanvrager te zenden.
   • de Aanvrager te bellen na het verzenden van de offerte om te controleren of deze goed is ontvangen.
   • Na vijf (5) dagen neemt de Deelnemer opnieuw contact op met de Aanvrager om te informeren of er al een keuze is gemaakt uit de offertes.
   • de gemaakte afspraken en gestelde tijdslimieten in de offerte na te leven.
   • zich aan de standaarden te houden zoals deze gelden binnen de beroepsgroep.
    geregistreerd te zijn als bedrijf, zoals dit wettelijk is voorgeschreven.
   • de benodigde kwalificaties en kennis te bezitten om de betreffende diensten te kunnen uitvoeren.
   • te zorgen voor de uitvoer van de diensten en de facturatie.
   • diensten te bieden van een kwaliteit die tegemoet komt aan de wensen van de Aanvrager.
   • een goede nazorg te leveren aan de Aanvrager

    

  50. Het niet naleven van de voorwaarden gesteld in bovenstaand artikel kan leiden tot het onmiddellijk opschorten of beëindigen van de vermelding van de Deelnemer, zonder restitutie van eerder betaalde bedragen aan Bouwoffertes.

   Tarieven

  51. De Deelnemer betaalt niks per verstuurde offerteaanvraag. De adviestarieven zijn terug te vinden op Bouwoffertes.
   Bouwoffertes is niet gerechtigd om commissie te ontvangen over bedragen die door Aanvragers aan Deelnemers zijn betaald voor diensten verricht door Deelnemers.
   De actuele adviesprijzen per offerteaanvraag en de algemene voorwaarden, zijn in te zien in het account van iedere Deelnemer.
   Bouwoffertes heeft het recht om het adviestarief per offerteaanvraag en de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
   Als het adviestarief per offerteaanvraag wordt gewijzigd, zal Bouwoffertes Deelnemers alleen online informeren.

   Facturatie en betaling

  52. De Deelnemer gaat akkoord met betaling vooruit. De deelnemer koopt een offerte tegoed.
   De Deelnemer ontvangt een factuur van het gekochte tegoed per mail.
   Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt.
   De Deelnemer is verplicht geregistreerd te zijn in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en het KvK-nummer te melden aan Bouwoffertes.
   Verstrekte informatie
  53. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie over het bedrijf aan Bouwoffertes. Bouwoffertes is niet aansprakelijk voor misvattingen of incorrecte gegevens. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bedrijfsinformatie.
  54. De Deelnemer verplicht zich tot het verstrekken van een geldig en werkend e-mailadres aan Bouwoffertes. Naar dit e-mailadres worden de offerteaanvragen gestuurd. Bouwoffertes is niet aansprakelijk voor de offerteaanvragen die niet zijn ontvangen door de Deelnemer en de Deelnemer gaat akkoord met het betalen voor alle offerteaanvragen die verstuurd zijn naar het door de Deelnemer verstrekte e-mailadres.
   Wijzigen van vermelding
  55. De Deelnemer kan wijzigingen online doorvoeren. Dit kan in het account van iedere Deelnemer.
   Bouwoffertes behoudt zich het recht substantiële wijzigingen aan de vermelding van de Aanvrager te weigeren. De Aanvrager wordt hiervan binnen viertien (14) werkdagen op de hoogte gesteld.
   De Deelnemer mag het maximaal aantal te ontvangen offerteaanvragen op ieder moment verhogen of verlagen.
   Tijdelijk stopzetten van de dienst
  56. De Deelnemer beschikt over de mogelijkheid om de vermelding op Bouwoffertes tijdelijk stop te zetten.
   Reclameren van offerteaanvragen
  57. Reclamaties van offertaanvragen worden gehonoreerd in de volgende gevallen*:

De gegevens van de Aanvrager komen overeen met een aanvraag waarvoor de Deelnemer al eerder heeft betaald vanwege een eerdere offerteaanvraag via Bouwoffertes.nl in de voorgaande twintig (20) dagen (IDENTIEKE AANVRAAG).

 1. Het telefoonnummer van de Aanvrager is onjuist en de Aanvrager reageert niet op email, waardoor de Deelnemer geen contact kan opnemen met de Aanvrager. (NIET WERKEND TELEFOONNUMMER).
  De opdrachtbeschrijving komt niet overeen met de rubriek waarin de Aanvrager een aanvraag heeft gedaan, onder de voorwaarde dat de rubriek waar de Aanvraag bij hoort niet overeenkomt met het profiel van de Deelnemer (ONJUISTE RUBRIEK).
  De postcode of plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd is niet door de Deelnemer opgegeven als gewenste regio (BUITEN DE REGIO).
  De gehele aanvraag is fictief (FICTIEVE AANVRAAG).
  De offerteaanvraag heeft een uitvoerdatum over 12 maanden of verder (UITVOERDATUM NA 12 MAANDEN).
 2. Om een aanvraag te reclameren, dient de Deelnemer een verzoek tot reclamatie in te dienen door de offerteaanvraag te reclameren via uw account, binnen tien (10) dagen na ontvangst van de offerteaanvraag. Bouwoffertes is gerechtigd om te bepalen of een verzoek tot reclamatie gehonoreerd wordt.
  Het is Deelnemers na opzegging van een vermelding niet toegestaan om nog reclamaties in te dienen.

  Contractduur en opzegging

 3. Bouwoffertes hanteert geen minimale contractduur. De Deelnemer kan te allen tijde per direct de vermelding opzeggen.
  De Deelnemer kan zijn vermelding op Bouwoffertes via uw account opzeggen.
  Wanneer de Deelnemer nog een tegoed op haar account heeft staan dan zal dit worden terug gestort op de betreffende rekening van de Deelnemer.
  Bouwoffertes behoudt zich het recht om op elk moment een bedrijf uit te sluiten van deelname of een proefvermelding, zonder voorgaand bericht en zonder opgaaf van reden.

  Aanmelding

 4. Bouwoffertes behoudt zich het recht een bedrijf de vermelding te weigeren.

  Aansprakelijkheid

 5. De Deelnemer stelt zich op de hoogte van veranderingen in de algemene voorwaarden door deze regelmatig in te zien.
  Bouwoffertes is nimmer aansprakelijk voor een bedrag voortvloeiend uit een geschil tussen Aanvrager en Deelnemer als onderdeel van het contract van een Deelnemer met, of een levering van een dienst aan, een Aanvrager. Bouwoffertes wordt niet aansprakelijk gesteld, en de Deelnemers stellen Bouwoffertes vrij van enige aansprakelijkheid in een geschil dat kan ontstaan tussen de Aanvrager en de Deelnemer aangaande een wanprestatie van de Deelnemer ten aanzien van de Aanvrager.
  Bouwoffertes is niet betrokken bij, en Bouwoffertes draagt geen verantwoordelijkheid voor contracten van Deelnemers met Aanvragers, betalingen aan Deelnemers door Aanvragers of geschillen die Deelnemers hebben met Aanvragers. BouwOffertes biedt geen garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, het verlangen om een opdracht te hebben uitgevoerd, de kredietwaardigheid of het vermogen om Deelnemers te betalen, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie, of dat Aanvragers Deelnemers daadwerkelijk zullen inhuren voor het verlenen van diensten. Ook garandeert Bouwoffertes Deelnemers niet dat zij succesvol contact zullen hebben met elke Aanvrager.
  Bouwoffertes is in geen geval aansprakelijk voor de Deelnemer in verband met enige indirecte, incidentele, bijzondere schade, verloren inkomsten, verloren winsten of verlies van goodwill. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Bouwoffertes tegenover de Deelnemer het totaal door de Deelnemer betaalde bedrag aan BouwOffertes tijdens de voorgaande 12 maanden overschrijden, ongeacht de reden van de vordering.
  Diensten worden aan de Deelnemer geleverd in de feitelijke staat, en Bouwoffertes verwerpt alle expliciete of geïmpliceerde garanties, inclusief maar niet beperkt tot alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk, in de hoogst wettelijk toegelaten mate.

  Eigendomsrecht

 6. De naam, handelsmerken en logo’s van Bouwoffertes en de inhoud van de websites uitgegeven door Bouwoffertes zijn eigendom van Bouwoffertes en mogen nooit gebruikt of gereproduceerd worden op wat voor manier dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Bouwoffertes. Bovendien gaat de Deelnemer akkoord met het feit dat de gegevens die hij verstrekt aan Bouwoffertes, exclusief eigendom worden van Bouwoffertes, met uitzondering van de namen, handelsmerken en logo’s van Deelnemer, en deze mogen in zijn geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd op websites uitgegeven door Bouwoffertes of in marketingdocumenten zonder enige vorm van vergoeding voor de Deelnemer. De Deelnemer staat Bouwoffertes toe om zijn naam en bedrijfsnaam te publiceren, zijn profiel op Bouwoffertes, zijn kwalificaties en zijn lidmaatschappen van associaties of federaties, zijn logo’s en handelsmerken, zijn opmerkingen en beoordelingen over de diensten van Bouwoffertes, opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers en foto’s die de Deelnemer heeft aangeboden aan Bouwoffertes om de diensten van de Deelnemer of Bouwoffertes te promoten via een online of offline medium. De Deelnemer staat garant voor, waarborgt en garandeert dat het alle rechten bezit van de inhoud die de Deelnemer verstrekt aan BouwOffertes en dat die inhoud geen inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Bouwoffertes behoudt zich te allen tijde het recht om enige inhoud te weigeren of verwijderen waarvan men vermoedt dat deze niet conform de redactionele voorschriften is of dat deze niet overeenkomstig met de intellectuele eigendomswet is.
  Bouwoffertes kan Aanvragers met behulp van een enquête vragen om opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores voor diensten verricht door de Deelnemers. De Deelnemer accepteert dat Bouwoffertes contact opneemt met de klanten van de Deelnemers voor het verkrijgen van opmerkingen, beoordelingen en tevredenheidsscores over de verrichte diensten door de desbetreffende Deelnemer. De Deelnemer accepteert dat alle informatie die Bouwoffertes via deze weg verkrijgt, het exclusieve eigendom wordt van Bouwoffertes en dat deze informatie geheel of gedeeltelijk gepubliceerd mag worden op websites uitgegeven door Bouwoffertes of in marketingdocumenten zonder enige vorm van vergoeding voor de Deelnemer. De Deelnemer accepteert dat de Aanvragers opmerkingen en beoordelingen kunnen geven over de verrichte diensten. Bouwoffertes is niet verantwoordelijk voor opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers die gepubliceerd worden op websites uitgegeven door Bouwoffertes. Bovendien accepteert de Deelnemer dat de Deelnemer op geen enkele manier bevoegd is dergelijke informatie op alle mogelijke manieren te reproduceren, publiceren of gebruiken of ermee te adverteren, inclusief informatie die direct de Deelnemer betreft, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Bouwoffertes. Elk niet goedgekeurd gebruik van bovenstaande informatie kan leiden tot rechtsvervolging, beëindiging van de vermelding van de Deelnemer op BouwOffertes en ontbinding van de betreffende overeenkomst.

  Vrijwaring

 7. De Deelnemer vrijwaart Bouwoffertes van alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, Deelnemers, personeel van BouwOffertes, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (de Gevrijwaarde Partijen), en vrijwaart hen van alle claims, eisen, pandrechten, schade, rechtsvorderingen en schulden van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, fraude, misleidende reclame, wetsovertredingen, schade aan eigendommen, advocaatkosten en gerechtelijke kosten, die op enigerlei wijze, direct of indirect, uit of in verband met of in de loop van of op enige andere wijze in verband met een van de werkzaamheden van de Deelnemer voor of relaties met Aanvragers, of diensten van de Deelnemer, voorstellingen, reclame, of verplichtingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting van de Deelnemer tot geheimhouding van persoonlijke gegevens) zoals bepaald in deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak een fout of nalatigheid is van Bouwoffertes of de Gevrijwaarde Partijen, en ongeacht of dit te wijten is aan een gelijktijdige of bijdragende fout, strikte aansprakelijkheid of nalatigheid, afzonderlijk, gezamenlijk of gelijktijdig, actief of passief door Bouwoffertes of de Gevrijwaarde Partijen.

  Partiële nietigheid

 8. De offerteaanvragen die de Deelnemer van Bouwoffertes ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden. De overdracht van offerteaanvragen door de Deelnemer aan derde partijen, hetzij gratis hetzij tegen een vergoeding, of aan andere dienstverleners of onderaannemers, is ten strengste verboden en is tegen de huidige regels omtrent de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien Bouwoffertes dit opmerkt, zal de vermelding van de Deelnemer worden stopgezet en wordt een geldboete opgelegd van € 500,- per doorgestuurde offerteaanvraag.
  Als de Deelnemer niet akkoord gaat met wijzigingen in de algemene voorwaarden of prijswijzigingen, kan de Deelnemer zijn vermelding stopzetten. Als de Deelnemer de vermelding niet beëindigt, zal de vermelding stilzwijgend doorlopen met inachtneming van de wijzigingen die Bouwoffertes heeft aangekondigd.
  Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
  De volgende secties blijven van toepassing indien de overeenkomst wordt stopgezet of is verlopen: 3, 4, 8, 10, 11, 21, 22, 23 en 49 tot en met 50.

  Toepasselijk recht

 9. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Bouwoffertes en Deelnemer, of daarmee samenhangende, zullen bij uitsluiting worden berecht door de in het arrondissement Groningse bevoegde rechter, tenzij BouwOffertes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Deelnemer te onderwerpen.
  Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.